یافتن محصولات و سرویس ها

فضای اختصاص داده شده
پهنای باند ماهانه
امکانات نمایندگی
تعداد سایت های میزبانی
کنترل پنل
تحویل
R5G
76,000 تومان ماهانه
5 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
cPanel / WHM
آنی بعد پرداختR10G
150,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
cPanel / WHM
آنی بعد پرداختR30G
306,000 تومان ماهانه
30 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
cPanel / WHM
آنی بعد پرداختR50G
413,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
cPanel / WHM
آنی بعد پرداختR100G
743,000 تومان ماهانه
100 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
cPanel / WHM
آنی بعد پرداختR200G
1,319,000 تومان ماهانه
200 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
cPanel / WHM
آنی بعد پرداخت