یافتن محصولات و سرویس ها

فضای دیسک
پهنای باند
ساب دامین
پارک دامین
دامین اضافی
دیتابیس
FTP
SSL
کنترل پنل
قابل ارتقاء
پشتیبانی
H100M
11,700 تومان سالانه
100 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH200M
13,700 تومان سالانه
200 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH300M
15,700 تومان سالانه
300 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH400M
17,700 تومان سالانه
400 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH500M
19,700 تومان سالانه
500 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH1G
32,700 تومان سالانه
1 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH2G
45,700 تومان سالانه
2 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH3G
58,700 تومان سالانه
3 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH4G
72,700 تومان سالانه
4 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH5G
81,700 تومان سالانه
5 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH6G
93,700 تومان سالانه
6 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH7G
11,900 تومان ماهانه
7 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH8G
12,900 تومان ماهانه
8 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH9G
13,900 تومان ماهانه
9 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH10G
14,900 تومان ماهانه
10 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH11G
15,900 تومان ماهانه
11 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH12G
16,900 تومان ماهانه
12 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH13G
17,900 تومان ماهانه
13 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH14G
18,900 تومان ماهانه
14 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH15G
19,900 تومان ماهانه
15 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
همیشگی