یافتن محصولات و سرویس ها

فضای دیسک
پهنای باند
ساب دامین
پارک دامین
دامین اضافی
دیتابیس
FTP
SSL
کنترل پنل
قابل ارتقاء
پشتیبانی
H100M
51,000 تومان سالانه
100 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH200M
58,000 تومان سالانه
200 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH300M
64,000 تومان سالانه
300 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH400M
71,000 تومان سالانه
400 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH500M
76,000 تومان سالانه
500 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH500M-S
89,000 تومان سالانه
500 مگابایت هارد پرسرعت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH1G
101,000 تومان سالانه
1 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH2G
134,000 تومان سالانه
2 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH3G
165,000 تومان سالانه
3 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH4G
197,000 تومان سالانه
4 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH5G
228,000 تومان سالانه
5 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH6G
241,000 تومان سالانه
6 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH7G
254,000 تومان سالانه
7 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH8G
266,000 تومان سالانه
8 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH9G
279,000 تومان سالانه
9 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH10G
292,000 تومان سالانه
10 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH11G
311,000 تومان سالانه
11 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
2
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH12G
230,000 تومان ماهانه
12 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
3
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH13G
482,000 تومان سالانه
13 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH14G
507,000 تومان سالانه
14 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگی