Oct 28th انتقال سرور و تاخیر در پاسخگویی

پیرو انتقال سرورها فرایند پاسخگویی به تیکت ها با کمی تاخیر همراه خواهد بود

از همراهی شما سپاسگزاریم