یافتن محصولات و سرویس ها

فضای دیسک
پهنای باند
ساب دامین
پارک دامین
دامین اضافی
دیتابیس
FTP
SSL
کنترل پنل
قابل ارتقاء
پشتیبانی
H100M
11,700 تومان سالانه
100 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH200M
13,700 تومان سالانه
200 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH300M
15,700 تومان سالانه
300 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH400M
17,700 تومان سالانه
400 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH500M
19,700 تومان سالانه
500 مگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH500M-S
112,000 تومان سالانه
500 مگابایت هارد پرسرعت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH1G
32,700 تومان سالانه
1 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH2G
45,700 تومان سالانه
2 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH3G
58,700 تومان سالانه
3 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH4G
72,700 تومان سالانه
4 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH5G
81,700 تومان سالانه
5 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH6G
93,700 تومان سالانه
6 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH7G
11,900 تومان ماهانه
7 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH8G
12,900 تومان ماهانه
8 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH9G
13,900 تومان ماهانه
9 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH10G
14,900 تومان ماهانه
10 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
1
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH11G
15,900 تومان ماهانه
11 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
2
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH12G
16,900 تومان ماهانه
12 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
3
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH13G
17,900 تومان ماهانه
13 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگیH14G
18,900 تومان ماهانه
14 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
نامحدود
نامحدود
قابل تنظیم
سی پنل
بله
همیشگی